verslag dorpsraad Gaanderen nr. 1 12012022

aanwezig:   Arno Gerritsen (via Teams)             lid / voorzitter                                        AG
                  Miranda Meijer                                lid / secretaris                                       MM
                  Ronald Leusink                               lid / penningmeester                              RL
                  Ria Evers-Berkelder (via Teams)     lid                                                         RE
afwezig:      -
gast:          Ronald Berendsen
verspr.:      aan- / afwezigen
 
punt Onderdeel actie datum
1.0 Opening / mededelingen
- Sander Hoegen is teruggetreden uit de Dorpsraad
- Fons Eijsink is voor deze vergadering uitgenodigd 
- Ronald Berendsen is de komende vergaderingen als gast aanwezig en maakt de notulen.
 
   
1.1 Ingekomen stukken / mededelingen
- scan Joeri Mentink tbv Dorpendeal (zie 1.5.1)
- uitkomsten Leefbaarheidsalliantie Zorgbelang tbv Dorpendeal (zie 1.5.1)
- steun voor de ondernemers (zie 1.6.3)
 
   
1.2 Openstaande actiepunten
Zie dit verslag.
 
   
1.3
1.3.1
 
 
 
 
 
1.3.2
 
Infra en omgeving
Rijksweg:
Geconstateerd is dat de snelheid nog -teveel- wordt overschreden. Door de gemeente worden er momenteel aanvullende metingen gedaan.
●  informeren aanwonende tav verkeerssituatie Rijksweg
 
Noordtak Betuwelijn:
Vlgs een artikel in De Gelderlander van 7 jan jl gaat de Noordtak van de Betuwelijn parallel aan de A18 en via Doetinchem / Gaanderen lopen.
●  informeren tav Noordtak Betuwelijn bij de ‘Stichting Twenteroute’
●  informeren tav Noordtak Betuwelijn bij de lokale politiek (-zie ook 1.5.2)
 
 
 
 
 
 
AG
 
 
 
 
MM
MM
 
 
 
 
 
zsm
1.4
1.4.1
 
 
 
 
 
 
1.4.2
 
 
 
1.4.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.4
 
 
1.4.5
 
 
 
1.4.6
 
 
 
Wonen
Enquête woningzoekenden:
Door de Dorpsraad is een enquête gehouden onder woningzoekenden. Hierbij is nog geen duidelijkheid gekomen over de gewenste prijsniveaus en of er bij doorstroming (zowel naar huur als naar koop) mogelijk woningen vrijkomen en wat hier dan de prijsniveaus van zijn.
●  vervolgenquête tbv gewenste prijsniveaus (incl vrijkomende woningen)
 
Uuthuuskes:
4 - 6 mensen (onder voorbehoud) hebben aangegeven op zoek te zijn naar een ‘Uuthuuske’ en / of (wellicht bij voorkeur?!) ‘betaalbare’ woning.
 
Woningbouw Augustinusschool:
De gemeente gaat -samen met de Dorpsraad- een aantal digitale bijeenkomsten arrangeren; de eerste bijeenkomst is met de aanwonende buurt op 26 januari 2022. Hierbij zullen ook de randvoorwaarden voor het schoolterrein en het terrein van Sensire worden benoemd. Tevens heeft de gemeente aangegeven om de ontwikkeling wellicht zelf te gaan doen. De Dorpsraad uit haar zorg of de gemeente dan niet -te veel- voorbij gaat aan de betrokkenheid vanuit het dorp (‘samen bouwen voor en door het dorp’); er liggen immers ook al particuliere initiatieven voor deze locatie?! De gemeente plaatst binnenkort ook een ‘bordbuster’ (op eigen initiatief).
●  digitale bijeenkomst Augustinusschool met aanwonende buurt
 
Woningbouw t’ Maetland:
Niet besproken (Fons was niet aanwezig).
 
Overige woningbouw locaties:
fietscross terrein / knarrenhof / postkantoor / bedrijfshallen Schurink / grondstrook Emailleerstraat / locatie duivenvereniging
 
Transformatieloket:
Om winkelruimte naar woningen te transformeren is recent door de gemeente een transformatieloket geopend (nieuwsbrief, online, Vizier).
 
 
 
 
 
 
 
AG / RL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG / RL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.01
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5
1.5.1
 
 
 
 
 
 
1.5.2
 
 
Leefbaarheid
Dorpendeal:
Via een enquête hebben in totaal 85 mensen gereageerd waarbij 5 mensen voor de kerngroep. Centrale vraag is wat de rol gaat zijn van alle betrokken partijen en wie er zitting gaan nemen in de overleggroep.
●  stuurgroepoverleg tbv Dorpendeal
●  1e bijeenkomst overleggroep tbv Dorpendeal
 
Gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2022):
Ivm  de komende gemeenteraadsverkiezingen vraagt de Dorpsraad zich af wat / hoe de plannen van de verschillende politieke partijen zijn voor Gaanderen (eerder werden partijen voor de Dorpsraad uitgenodigd).
●  inventariseren stellingen tbv politieke partijen (zie info Marieke Harbers)
 
 
 
 
 
 
MM / RL
MM
 
 
 
 
 
MM
 
 
 
 
 
20.01
25.01
 
 
1.6
1.6.1
 
 
 
 
1.6.2
 
 
 
1.6.3
 
EOD (Economisch Overleg Doetinchem)
Open bedrijvendag (25 en 26 maart 2022):
De organisatie van de Open bedrijvendag is dit jaar in handen van ondernemersvereniging IG&D (aanmelden via de website).
●  aandacht tbv kosten (‘hapje / drankje’) Open bedrijvendag
 
Subsidie Dorpsraad:
Het vorige jaar is positief afgesloten. De subsidie voor dit jaar is toegekend.
●  opstellen activiteitenverslag (jaar 2021) tbv subsidie Dorpsraad
 
Steun voor de ondernemers:
De regeling voor de steun voor de ondernemers wordt verlengt. 
 
 
 
 
 
RL
 
 
 
MM / RL
 
1.7
1.7.1
 
 
 
 
 
1.7.2
Dorpsraad / publicaties / media
Bemensing Dorpsraad:
De Dorpsraad komt nu ‘officieel’ twee leden tekort. Na afhaken van een mogelijk nieuw lid heeft zich nog wel een andere kandidaat gemeld.
●  informeren naar mogelijk nieuw lid tbv Dorpsraad
●  voorbereiden campagne voor nieuwe leden tbv Dorpsraad
 
Website Dorpsraad:
Het beheer van de website van de Dorpsraad ligt al enige tijd stil. De vraag is of de Dorpsraad een zelfstandige- of een gezamenlijke website in de lucht moet houden en hoe / wie deze dan moet gaan beheren.
●  opzetje (link met campagne? -zie 1.7.1) tbv beheer website Dorpsraad
 
 
 
 
 
MM
MM
 
 
 
 
 
MM
 
 
 
 
zsm
1.8 Rondvraag / wat verder ter tafel komt
. Miranda: Lavonn haarmode heeft een compliment gemaakt dat de
  Dorpsraad goed bezig / zichtbaar is.
. Ria: de schade aan het wegdek Akkerstraat / Langstraat (melding Rene
  Peppelman) is door de gemeente (Buha) opgepakt en afgehandeld.
. Ronald L: (nav reacties vanuit het dorp) de kerstboom bij de Coop liet dit
  jaar ‘te wensen over’. Dit is een leermoment voor de volgende keer.
 
   
1.9 Volgende vergadering / vergaderschema
Volgende vergadering Dorpsraad
●  woensdag 2 februari 2022 om 19.30uur, plaats ntb
 
Vergaderschema (regulier overleg)
●  Voortgangsoverleg woningbouw met gemeente (oa Lambregts)
●  Wijknetwerkoverleg: donderdag 27 januari 2022 om 9.00uur
●  Platformoverleg: woensdag 16 februari 2022 om 19.30uur
 
 
 
allen
 
 
AG / RL
MM
AG
 
 
2.02
 
 
21.01
27.01
16.02
 
 
Bijlagen: - Reacties op dit bericht
0 Reacties | Dorpsraad Gaanderen 30/07/2022 om 14:07:41

verslag dorpsraad nr. 2 02022022

 
aanwezig:   Arno Gerritsen (via Teams)             lid / voorzitter                                        AG
                  Miranda Meijer                                lid / secretaris                                       MM
                  Ronald Leusink                               lid / penningmeester                              RL
afwezig:      Ria Evers-Berkelder                        lid                                                         RE
gast:          Ronald Berendsen, Fons Eijsink
verspr.:      aan- / afwezigen
 
punt Onderdeel actie datum
2.0 Opening / mededelingen
. Fons Eijsink is deze vergadering als gast aanwezig
 
   
2.1 Ingekomen stukken / mededelingen
- afvalbeleid gemeente (Goof Pontier) (zie 2.5.3)
 
   
2.2 Openstaande actiepunten
Zie dit verslag / bijlage.
 
   
2.3
2.3.1
 
 
 
 
2.3.2
 
 
 
 
 
2.3.3
Infra en omgeving
Rijksweg:
Vlgs aanwonenden wordt op de Rijksweg, mn vanuit de richting Terborg thv danstudio Berentsen, nog regelmatig (veel) te hard gereden.
 
Noordtak Betuwelijn:
Aanhouden:
●  informeren tav Noordtak Betuwelijn bij de ‘Stichting Twenteroute’
    (besluit: de Dorpsraad sluit aan bij deze stichting)
●  informeren tav Noordtak Betuwelijn bij de lokale politiek (-zie ook 2.5.2)
 
Spoorwegovergangen:
Recentelijk zijn twee spoorwegovergangen (thv de Watertapweg en thv de grens Gaanderen / Terborg) opgeheven. Gevolg hiervan is dat thv de Watertapweg een alternatieve wandelroute moet worden aangewezen.
●  overleg met grondeigenaren tav alternatieve wandelroute Watertapweg
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
MM
 
MM
 
 
 
 
 
AG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4
2.4.1
 
 
 
2.4.2
 
 
2.4.3
 
 
 
 
 
 
2.4.4
 
 
 
 
 
2.4.5
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.6
Wonen
Enquête woningzoekenden:
Aanhouden:
●  vervolgenquête tbv gewenste prijsniveaus (incl vrijkomende woningen)
 
Uuthuuskes:
De gemeente gaat een aantal mogelijke locaties tbv Uuthuuskes bekijken.
 
Woningbouw Augustinusschool:
Nav de digitale bijeenkomst zijn er vanuit de buurt een aantal reacties binnengekomen (punt van zorg is de ontsluiting van de nieuwe woningen en de (verwachte) verkeerstoename op de van Damstraat. De gemeente gaat alle reacties en / of -eventuele- gevolgen in kaart brengen.
●  tweede overleg met buurt / omgeving tbv Augustinusschool
 
Woningbouw t’ Maetland (loopt vanaf ca 2004):
Fons E: na eigen overleg met de gemeente (de buurt is maar zijdelings betrokken) is er momenteel nog onduidelijkheid tav het pad / strook langs de Bielheimerbeek en hoe de nieuwe woningen straks worden ontsloten (eigen terrein?). Fons E zal een brief opstellen met CC aan de Dorpsraad.
 
Overige woningbouw locaties:
- fietscross terrein: grondeigenaar en gemeente gaan mogelijkheden tav
  woningbouw onderzoeken (en wellicht zelf ontwikkelen)
- knarrenhof: project ligt stil ivm bezwaren tav de terreinontsluiting
- postkantoor: initiatiefnemer en gemeente zitten (nog) niet op één lijn
- bedrijfshallen Schurink: eigenaar en gemeente gaan samen de subsidie-
  mogelijkheden tav de grondsanering onderzoeken
- grondstrook Emailleerstraat / locatie duivenvereniging: geen nieuws
 
Mailinglijst woningzoekenden:
●  upgraden mailinglist woningzoekenden (tbv Gaanderbode en website)
 
 
 
 
AG / RL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG / RL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MM
 
 
 
zsm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zsm
2.5
2.5.1
 
 
 
 
2.5.2
 
 
 
 
2.5.3
 
 
Leefbaarheid
Dorpendeal:
Nav de eerste overleggen was er discussie over de rolverdeling (‘dubbele pet’) en hoe het traject tav de Dorpendeal moet worden aangevlogen. De Dorpsraad is uitsluitend aanwezig als toehoorder.
 
Gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2022):
Aanhouden:
●  inventariseren stellingen tbv politieke partijen (zie info Marieke Harbers)
    (let op: haast is geboden ivm de naderende verkiezingen)
 
Afvalbeleid:
Eind vorig jaar is het afvalbeleid gewijzigd (grijze containers moeten nu apart worden afgerekend). De Dorpsraad vraagt zich af hoe de gemeente dit gewijzigde beleid monitort en / of hoe momenteel de bevindingen zijn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MM
 
 
 
 
 
 
 
 
zsm
2.6
2.6.1
EOD (Economisch Overleg Doetinchem)
Open bedrijvendag 2022:
De Open bedrijvendag is doorgeschoven naar september.
 
   
2.7
2.7.1
 
 
 
 
2.7.2
 
 
 
 
2.7.3
Dorpsraad / publicaties / media
Bemensing Dorpsraad:
Op dit moment zijn er mogelijk (nog) twee nieuwe kandidaten in beeld.
●  informeren naar mogelijk nieuwe leden tbv Dorpsraad
●  voorbereiden campagne (filmpje) voor nieuwe leden tbv Dorpsraad
 
Website Dorpsraad:
Via sociale media heeft zich een mogelijke kandidaat gemeld voor het beheer van de website van de Dorpsraad.
●  informeren mogelijke kandidaat tbv website Dorpsraad
 
Media - Gaanderbode:
De Dorpsraad wil graag -nog- meer ‘zichtbaar’ zijn in de Gaanderbode.
●  reserveren extra ruimte in de Gaanderbode (let op kosten)
 
 
 
 
MM
MM
 
 
 
 
MM
 
 
 
MM
 
 
 
zsm
2.8 Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.
 
   
 
2.9 Volgende vergadering / vergaderschema
Volgende vergadering Dorpsraad
●  woensdag 9 maart 2022 om 19.30uur, plaats De Trefkuul
 
Vergaderschema (reguliere overleg)
●  Kerngroepoverleg Dorpendeal: maandag 14 februari 2022
●  Platformoverleg: woensdag 16 februari 2022 om 19.30uur
●  Wijknetwerkoverleg: donderdag 24 februari 2022 om 19.30uur
●  Voortgangsoverleg woningbouw met gemeente (oa Lambregts)
 
 
 
allen
 
 
MM / RL
AG
AG
AG / RL
 
 
9.03
 
 
14.02
16.02
24.02
 
 
Bijlagen: - Reacties op dit bericht
0 Reacties | Dorpsraad Gaanderen 30/07/2022 om 14:17:02

verslag dorpsraad nr. 3 09032022

 
aanwezig:   Arno Gerritsen                                lid / voorzitter                                        AG
                  Miranda Meijer                                lid / secretaris                                       MM
                  Ronald Leusink                               lid / penningmeester                              RL
afwezig:      Ria Evers-Berkelder                        lid                                                         RE
gast:          Ronald Berendsen
verspr.:      aan- / afwezigen
 
punt Onderdeel actie datum
3.0 Opening / mededelingen
Ria is ivm ziekte afwezig.
 
   
3.1 Ingekomen stukken / mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
 
   
3.2 Openstaande actiepunten
Zie dit verslag.
 
   
3.3
3.3.1
Infra / omgeving
Spoorwegovergangen:
Aanhouden:
●  overleg met betrokken partijen tav alternatieve wandelroute Watertapweg
    (standpunt Dorpsraad: het bestaande pad zoveel mogelijk handhaven)
 
 
 
 
AG
 
3.4
3.4.1
 
 
 
3.4.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3
 
Wonen
Enquête woningzoekenden:
Aanhouden:
●  vervolgenquête tbv gewenste prijsniveaus (incl vrijkomende woningen)
 
Woningbouw locaties:
- Augustinusschool: in april wordt een tweede (fysieke) info georganiseerd
  tbv omwonenden en mogelijke geïnteresseerden
- Martinusschool (inmiddels opnieuw verkocht): de nieuw eigenaar is
  samen met de gemeente een bestemmingsplanprocedure opgestart
- Uuthuuskes: de gemeente heeft een drietal locaties aangewezen en pakt
  dit verder op met woningcorporatie Sité
- postkantoor (en omgeving): na enig oponthoud zijn de initiatiefnemer en
  gemeente zijn weer in overleg
- bedrijfshallen Schurink: eigenaar en gemeente gaan samen met een
  (gemeente)procesbegeleider de subsidiemogelijkheden onderzoeken
- knarrenhof: project is (wellicht?) van de baan
- grondstrook Emailleerstraat / locatie duivenvereniging / fietscross terrein:
  geen nieuws
 
Mailinglijst woningzoekenden:
Aanhouden:
●  upgraden mailinglist woningzoekenden (tbv Gaanderbode en website)
 
 
 
 
AG / RL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MM
 
3.5
3.5.1
 
 
 
3.5.2
 
Leefbaarheid
Dorpendeal:
De kerngroep is op dit moment bezig met een inventarisatie-ronde waarbij drie hoofdthema’s (ontmoeten, samenwerken en wonen) centraal staan.
 
Gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2022):
Van de 11 deelnemende politieke partijen hebben 6 partijen gereageerd voor een bijdrage in de Gaanderbode. Geconstateerd wordt dat, naast het beperkte aantal reacties, er erg veel aandacht is gegaan naar algemene (partij)standpunten en -te- weinig naar plannen specifiek voor Gaanderen.
De volgende keer is het raadzaam om hier meer aandacht aan te besteden.
 
 
 
 
3.6
 
EOD (Economisch Overleg Doetinchem)
Geen nieuws.
 
   
3.7
3.7.1
 
 
 
 
3.7.2
 
Dorpsraad / publicaties / media
Bemensing Dorpsraad:
Aanhouden:
●  informeren naar mogelijk nieuwe leden tbv Dorpsraad
●  voorbereiden campagne (filmpje) voor nieuwe leden tbv Dorpsraad
 
Website Dorpsraad:
De Dorpsraad geeft de voorkeur aan een ‘gezamenlijke’ website. Aandachtspunten zijn wat wel / niet op de site moet komen en hoe deze (verder) op-te-bouwen cq te beheren.
●  standpunt website Dorpsraad overbrengen aan het Platform
 
 
 
 
 
MM
 
 
 
 
 
MM
 
3.8 Rondvraag / wat verder ter tafel komt
De gemeente heeft aangegeven dat zij binnen de gemeente 100 a 200 (nood)opvang plekken voor vluchtelingen uit Oekraïne wil realiseren.
●  polsen bereidheid (nood)opvang Oekraïnse vluchtelingen in Gaanderen
    (via mailing / Gaanderbode)
 
 
 
 
MM
 
3.9 Volgende vergadering / vergaderschema
Volgende vergadering Dorpsraad
●  woensdag 6 april 2022 om 19.30uur, plaats De Trefkuul
 
Vergaderschema (regulier overleg)
●  Wijknetwerkoverleg: donderdag 31 maart 2022 om 19.30uur
 
 
 
allen
 
 
6.04
 
 
31.03
 
Bijlagen: Reacties op dit bericht
0 Reacties | Dorpsraad Gaanderen 30/07/2022 om 14:11:24

verslag dorpsraad nr. 4 06042022

 
aanwezig:   Arno Gerritsen                                lid / voorzitter                                        AG
                  Miranda Meijer                                lid / secretaris                                       MM
                  Ronald Leusink                               lid / penningmeester                              RL
afwezig:      Ria Evers-Berkelder                        lid                                                         RE
gast:          Ronald Berendsen
verspr.:      aan- / afwezigen
 
punt Onderdeel actie datum
4.0 Opening / mededelingen
Ria is ivm ziekte afwezig; tevens zal Ria terugtreden uit de Dorpsraad.
 
   
4.1 Ingekomen stukken / mededelingen
- hennepcontainer tpv Ganderije (9.04.2022)
- jaarplanning 2022 Gaanderbode
- nieuwsbrief DKK
- nieuwsbrief Landschapsbeheer
- mailing ‘samenkieken in Gaanderwijs’ (tbv The Passion -zie 4.6.1)
 
   
4.2 Openstaande actiepunten
Zie dit verslag.
 
   
4.3
4.3.1
Infra / omgeving
Spoorwegovergangen:
De Dorpsraad zal tav de alternatieve wandelroute Watertapweg alleen nog op -eventuele- uitnodiging van betrokken partijen aanwezig zijn.
 
 
 
 
4.4
4.4.1
 
 
 
4.4.2
Wonen
Enquête woningzoekenden:
Besloten wordt om -vooralsnog- geen vervolgenquête tbv gewenste prijsniveaus (incl vrijkomende woningen) uit te zetten.
 
Woningbouw locaties Augustinusschool:
Op 5 april jl is de tweede buurtinfo geweest waarbij de gemeente een drietal stedenbouwkundige varianten met de buurt heeft (voor)besproken.
 
   
4.5
4.5.1
 
 
 
 
 
4.5.2.
Leefbaarheid
Dorpendeal:
Na de inventarisatie-ronde heeft de kerngroep de voorlopige resultaten inmiddels gepresenteerd. In vervolg hierop zullen deze resultaten ook aan de (belangrijkste) direct betrokken partijen worden voorgelegd.
●  presentatie voorlopige resultaten Dorpendeal aan betrokken partijen
 
Afvalbeleid:
De Dorpsraad is benieuwd hoe nu de bevindingen (monitoring) zijn van het gewijzigde afvalbeleid. Belangrijke indicatiefactoren hierbij zijn: de locaties vd ondergrondse containers, de hoeveelheid zwerfafval, het ‘omvallen’ van huiscontainers en de hoeveelheid hondenpoep (cq opruimmentaliteit).
●  opstellen brief tbv bevindingen (monitoring) gewijzigde afvalbeleid
 
 
 
 
 
 
allen
 
 
 
 
 
 
AG
 
 
 
 
 
13.04
4.6
4.6.1
 
EOD (Economisch Overleg Doetinchem)
De Passion (14.04.2022):
Dit jaar vindt de Passion in Doetinchem plaats. Daarnaast zal tijdens Hemelvaart (26.05.2022) -als primeur- ook nog een ‘spin-off’ van de Passion in / rondom Doetinchem worden georganiseerd.
 
   
4.7
4.7.1
 
 
4.7.2
 
 
4.7.3
Dorpsraad / publicaties / media
Bemensing Dorpsraad:
●  plaatsen artikel tbv werving nieuwe leden (Facebook en Gaanderbode)
 
Website Dorpsraad:
●  reminder standpunt website Dorpsraad overbrengen aan het Platform
 
Publicaties:
●  plaatsen artikel tbv pinautomaat (Gaanderbode)
 
 
 
MM
 
 
MM
 
 
MM
 
4.8 Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Voor de komende vergadering wordt het functioneren van de Dorpsraad aan de orde gesteld. Ter voorbereiding hierop zal per email een evaluatie worden opgesteld waarop de leden kunnen inhaken.
●  voorbereiden evaluatie functioneren Dorpsraad (per email)
 
 
 
 
 
allen
 
 
 
 
zsm
4.9 Volgende vergadering / vergaderschema
Volgende vergadering Dorpsraad
●  woensdag 11 mei 2022 om 19.30uur, plaats De Trefkuul
 
Vergaderschema (regulier overleg)
●  Wijknetwerkoverleg XXX
 
 
 
allen
 
 
11.05
 
Bijlagen: Reacties op dit bericht
0 Reacties | Dorpsraad Gaanderen 30/07/2022 om 14:12:43

verslag dorpsraad nr. 5 11052022

 
aanwezig:   Arno Gerritsen                                lid / voorzitter                                        AG
                  Miranda Meijer                                lid / secretaris                                       MM
                  Ronald Leusink                               lid / penningmeester                              RL
gast:          Ronald Berendsen, Theo Snijders
verspr.:      aan- / afwezigen
 
punt Onderdeel actie datum
5.0 Opening / mededelingen
Voor deze vergadering is Theo Snijders als gast aanwezig.
Deze vergadering gaat geheel over het evalueren van de Dorpsraad.
 
   
5.1 Ingekomen stukken / mededelingen
- uitnodiging Eerste Avondmaal Event tpv Gaanderwijs (22.05.2022)
- uitnodiging Prachttour Doetinchem (7.07.2022)
 
   
5.2 Openstaande actiepunten
Niet besproken.
 
   
5.3
 
Infra / omgeving
Niet besproken.
 
 
 
 
5.4
 
Wonen
Niet besproken.
 
   
5.5
 
Leefbaarheid
Niet besproken.
 
   
5.6
 
EOD (Economisch Overleg Doetinchem)
Niet besproken.
 
   
5.7 Dorpsraad / publicaties / media
Evaluatie werken in en met de Dorpsraad:
Voor het functioneren van de huidige Dorpsraad is zowel het individuele- als het interne- en externe functioneren aan de orde geweest. De belangrijkste bevindingen / conclusies en afspraken zijn:
 
Agenda en verslag op tijd verstrekken.
●  agenda uiterlijk één week vóór de komende vergadering verstrekken
●  verslag uiterlijk één week ná de verleden vergadering verstrekken
●  verslag ter informatie tevens aan het Wijknetwerkoverleg verstrekken
 
Functie en taaklast is te zwaar.
●  in kaart brengen eigen functie en takenpakket
 
Meer contact / zichtbaarheid met achterban / inwoners.
●  in kaart brengen bestaande (buurt)verenigingen
 
Meer structuur aanbrengen in de manier van werken.
●  (concept)opzet jaarplanning Dorpsraad
●  (concept)opzet visie Dorpsraad
 
Meer afstemming en betere samenwerking met andere overlegvormen.
●  benadrukken urgentie voor samenwerken bij andere overlegvormen
●  (streven) om agenda van andere overlegvormen eerder te verkrijgen
 
(eventueel) Meer samenwerking met andere dorpen / Dorpsraden.
●  aftasten behoefte voor samenwerken met andere dorpen / Dorpsraden
 
 
 
 
 
 
 
 
MM
 
MM
 
 
AG / MM
 
 
RL
 
 
 
 
 
 
allen
allen
 
 
AG
 
5.8 Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.
 
   
5.9 Volgende vergadering / vergaderschema
Volgende vergadering Dorpsraad
●  woensdag 1 juni 2022 om 19.30uur, plaats De Trefkuul
 
Vergaderschema (regulier overleg)
 
   
 
Bijlagen: Reacties op dit bericht
0 Reacties | Dorpsraad Gaanderen 30/07/2022 om 14:13:57

verslag dorpsraad nr. 6 02062022

 
aanwezig:   Miranda Meijer                                lid / secretaris                                       MM
                  Ronald Leusink                               lid / penningmeester                              RL
                  Theo Snijders                                 lid                                                         TS
afwezig:      Arno Gerritsen, Ronald Berendsen  
verspr.:      aan- / afwezigen, gemeente
 
punt Onderdeel actie datum
6.0 Opening / mededelingen
Theo Snijders is vanaf heden toegetreden als nieuw lid van de Dorpsraad.
Ivm de minimale bezetting wordt de agenda opgeschort en wordt deze vergadering gebruikt om Theo in te wijden.
 
   
6.1 Ingekomen stukken / mededelingen
Niet besproken.
 
   
6.2 Openstaande actiepunten
Niet besproken.
 
   
6.3
 
Infra / omgeving
Niet besproken.
 
 
 
 
6.4
 
Wonen
Niet besproken.
 
   
6.5
 
Leefbaarheid
Niet besproken.
 
   
6.6
 
EOD (Economisch Overleg Doetinchem)
Niet besproken.
 
   
6.7 Dorpsraad / publicaties / media
Inwijden nieuw lid Dorpsraad:
In deze vergadering wordt Theo bijgepraat over de lopende zaken (overigens is hij ook lid van de kerngroep Dorpendeal). Gezien de huidige bezetting is het wenselijk dat Theo een aantal taken zou overnemen.
●  bekijken welke Dorpsraad taken kunnen worden overgenomen
 
 
 
 
 
 
allen
 
6.8 Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.
 
   
6.9 Volgende vergadering / vergaderschema
Volgende vergadering Dorpsraad
●  woensdag 6 juli 2022 om 19.30uur, plaats De Trefkuul
   (aansluitend: drankje als afscheid van Ria en Sander in sporthal de Pol)
 
Vergaderschema (regulier overleg)
 
   
 
Bijlagen: Reacties op dit bericht
0 Reacties | Dorpsraad Gaanderen 30/07/2022 om 14:15:40

verslag dorpsraad nr. 7 06072022

 
aanwezig:   Arno Gerritsen                                lid / voorzitter                                        AG
                  Miranda Meijer                                lid / secretaris                                       MM
                  Ronald Leusink                               lid / penningmeester                              RL
                  Theo Snijders                                 lid                                                         TS
Gast:          Ronald Berendsen
verspr.:      aan- / afwezigen, gemeente
 
punt Onderdeel actie datum
7.0 Opening / mededelingen
Aansluitend op de vergadering: drankje als afscheid van Ria en Sander.
 
   
7.1 Ingekomen stukken
- verzoek via Nol Verhoeven tbv organisatie Pietenparty (zie 7.5)
- verzoek van Tamara Otten tot bijwonen van een vergadering (zie 7.7.1)
- sponsoractie Univé oost 2022 (zie 7.7.3)
 
   
7.2 Openstaande actiepunten
Zie dit verslag.
 
   
7.3
 
Infra / omgeving
Niet besproken.
 
 
 
 
7.4
7.4.1
 
 
 
7.4.2
 
Wonen
Augustinusschool
Op 7 juli (18.00 - 20.00uur) is in sporthal de Pol de mogelijkheid om het voorlopige stedenbouwkundige ontwerp (incl Sensire terrein) te bekijken.
 
Algemene voortgang
Na de formatieperiode is het overleg met de gemeente (oa Ingrid Lambregts) tav de woningbouwlocaties weer opgepakt. De Dorpsraad heeft hierbij haar zorg geuit tav de ‘stroeve’ voortgang. Gezien de oplopende spanning in het dorp is het idee om de urgentie nog extra te benadrukken.
●  benaderen wethouder Hans Dales tav voortgang woningbouwlocaties
●  benaderen gemeenteraad tav voortgang woningbouwlocaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MM
AG / RL
 
 
7.5
 
Leefbaarheid
Organisatie Pietenparty / Sinterklaas
Ivm de opheffing van de OFG staat de Pietenparty /  Sinterklaas nu op losse schroeven. Om dit evenement toch doorgang te kunnen laten vinden zal de vergunningsaanvraag (tijdelijk?) via een andere partij moeten lopen.
●  bekijken mogelijkheid om de vergunningsaanvraag van de Pietenparty / Sinterklaas elders (stichting Sport en cultuur, Harmonie?) onder te brengen
(aandachtspunten: aansprakelijkheid, verzekering ed)
 
 
 
 
 
 
 
RL
 
7.6
 
EOD (Economisch Overleg Doetinchem)
Niet besproken.
 
   
7.7
7.7.1
 
 
 
 
 
 
 
 
7.7.2
 
 
 
 
 
 
7.7.3
Dorpsraad / publicaties / media
Evaluatie werken in en met de Dorpsraad
Aanhouden (per email voorbereiden / afhandelen):
●  in kaart brengen eigen functie en takenpakket
●  in kaart brengen bestaande (buurt)verenigingen
●  (concept)opzet visie Dorpsraad / stichting Stimuleringsgroep Gaanderen
●  aftasten behoefte voor samenwerken met andere dorpen / Dorpsraden
In vervolg hierop wordt gekeken hoe om te gaan met het verzoek tot bijwonen van een vergadering van Tamara Otten.
 
Website Dorpsraad
De afgelopen periode is met verschillende partijen -wederom- overleg gevoerd om te komen tot een gezamenlijke website (nb de gemeente heeft hiervoor € 10.000 subsidie toegekend). Mogelijk kan de website samen met de stichting Sport & Cultuur (icm Minerva) worden opgepakt.
●  bekijken mogelijkheid gezamenlijke website (via Bennie Ernst)
 
Samenwerking Gaanderbode - Dorpsraad
Nav de sponsoractie Univé oost 2022 is de mogelijkheid tot samenwerking van de Gaanderbode en de Dorpsraad besproken. Een samenwerking kan, naast € 10.000 subsidie, op termijn voor beide partijen voordelen opleveren.
●  bekijken mogelijkheid tot samenwerking Gaanderbode - Dorpsraad
 
 
 
 
AG / RL
RL / TS
AG
AG
 
 
 
 
 
 
 
 
RL
 
 
 
 
 
MM / TS
 
7.8 Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.
 
 
 
 
7.9 Volgende vergadering / vergaderschema
Volgende vergadering Dorpsraad
●  woensdag 7 september 2022 om 19.30uur, plaats De Trefkuul
 
Vergaderschema (regulier overleg)
 
   
 
Bijlagen: Reacties op dit bericht
0 Reacties | Dorpsraad Gaanderen 25/08/2022 om 14:27:38

​Verslag vergadering Dorpsraad Gaanderen d.d. 5 oktober 2022.


Aanwezig: Arno Gerritsen, Ronald Leusink, Theo Snijders.
Afwezig: Miranda Meijer
Opening
Arno opent de vergadering.
Hij miste Tamara Otten, maar hij weet niet of zij door Miranda wel is uitgenodigd.
Wonen
De gang van zaken rond de publicatie m.b.t. de bouwplannen op het terrein van de Augustinusschool, in de Gaanderbode van september verdient niet de schoonheidsprijs. Een en ander had op een andere manier aangevlogen moeten worden. Arno hoopt dat op korte termijn in een bijeenkomst waar alle leden van de dorpsraad aanwezig zijn, alle frictiepunten uitgesproken kunnen worden. En dat de Dorpsraad Gaanderen weer met vol elan de toekomst tegemoet kan zien.

In het verslag van de vorige vergadering staat onder punt 8.4.2. dat Hans Dales zal worden uitgenodigd in het kader van de woningbouw. Echter hij wordt uitgenodigd omdat hij als wethouder de portefeuille van Dorpsraden heeft. Met hem kunnen we dan sparren over een eventueel convenant, zoals door Ronald Berendsen is voorgesteld.

Door Ronald Leusink en Arno Gerritsen zijn de raadsleden uit Gaanderen bijgepraat over de vragen die nog in Gaanderen leven ten aanzien van het plan op het terrein van de Augustinusschool (o.a. afmetingen woonoppervlak, privacy en parkeermogelijkheden)
Voor zover bekend wordt er op 20 oktober a.s. geen besluit genomen ten aanzien van het plan. Wel is er op 12 oktober a.s. een online info-avond over de woningbouw in Doetinchem en over de plannen in Gaanderen. Deze bijeenkomst is door iedere inwoner live te streamen.
Leefbaarheid
Tijdens de vorige vergadering is afgesproken dat de werkgroep o.l.v. Manuela Garritsen dit jaar onder de vlag van de Dorpsraad de intocht van Sinterklaas zal organiseren. Men lift dan mee op de vrijwilligersverzekering van de gemeente Doetinchem. En de intocht gaat door, mits het budgettair rond is.
Ronald hoopt dat, wanneer het financieel niet lukt de touwtjes aan elkaar te knopen, dan het plan van vorig jaar uit de kast wordt gehaald. Toen waren de kosten nagenoeg nihil.
Theo heeft inmiddels contact gehad met de Stichting KiVaDa. Hij heeft gevraagd of zij de sinterklaasintocht in de toekomst onder hun paraplu kunnen meenemen. Daar wordt begin oktober over vergaderd.

Op 19 oktober wordt het kapstok-document van de Dorpendeal door de kerngroep gepresenteerd aan de klankbordgroep.

Kerstboom
In de notulen van de vorige vergadering staat dat Miranda actie gaat ondernemen met betrekking tot de kerstboom bij ’t Ganderije.
Ronald Leusink meldt dat hij maanden geleden contact heeft gehad met Joery Mentink. Die speelde met de gedachte van een kunstboom (natuurvriendelijk). Ronald weet niet of Joery daar al wat mee heeft gedaan.
Website
Ronald Leusink was nog niet op de hoogte van het opzeggen van het contract met Varsselder-Veldhunten. Gwenda Luppets is secretaris van Dorpsbelangen Varsselder Veldhunten en bereikbaar via
vdvv@varsselderveldhunten.nl. Theo zal een schets maken van de indeling van de nieuw te bouwen website. Dit concept zal dan getoetst worden met bijv. de bouwer van de website van Minerva.
50-jaar jubileum Dorpsraad Gaanderen
Harry Krul wil wel een info-bulletin schrijven omtrent het 50 jaar bestaan van de Dorpsraad in april 2023. Hij zal dan interviews houden met oud-voorzitters. Wel wil hij nog om de tafel met de huidige dorpsraad om voorzien te worden van de nodige input.
 
Sluiting
Om 22.00 uur sloot Arno de vergadering.
Volgende vergadering: 2 november 2022 Reacties op dit bericht 0 Reacties | Dorpsraad Gaanderen 21/10/2022 om 15:46:49

verslag dorpsraad Gaanderen nr. 11 02112022

Verslag vergadering Dorpsraad Gaanderen d.d. 2 november 2022.
Aanwezig: Arno Gerritsen, Ronald Leusink, Theo Snijders, Miranda Meijer
Gast: Tamara Otten en wethouder Hans Dales en de heer de Vrugt
Opening
Arno opent de vergadering en heet Tamara en wethouder Hans Dales welkom.


Kennismaking met wethouder
Hans Dales heeft o.a. de dorps- c.q. wijkraden in zijn portefeuille. Hij heeft in dat kader de uitnodiging van de Dorpsraad Gaanderen aanvaard. Arno schetste de werkwijze van de Dorpsraad. Tevens gaf hij aan in welke overlegstructuren de Dorpsraad is betrokken.


Convenant met de Gemeente Doetinchem
De wethouder staat open voor een eventueel convenant op het gebied van samenwerking tussen de Dorpsraad en de Gemeente Doetinchem. In welke vorm weet hij nog niet. Belangrijk is dat wederzijds sprake is van het managen van de verwachtingen. Of een overeenkomst per project moet komen, dat zal de toekomst uit moeten wijzen.

Visie Buitengebied Gaanderen
Op 1 november is er een overleg geweest met betrekking tot de visie van de Gemeente Doetinchem ten aanzien van onder andere het buitengebied van Gaanderen. Arno is daarbij aanwezig geweest.
Mobiliteitsplan
Medio november start de Gemeente Doetinchem met het opstellen van een mobiliteitsplan. Belangrijk is om eventuele knelpunten in kaart te brengen.
De heer de Vrugt uitte zijn zorgen omtrent de onveilige verkeerssituatie rond de Rijksweg.
Als gevolg van de afsluiting van de verbinding Etten-Zeddam is het verkeer op de Rijksweg fors toegenomen. “Postbodes durven nog amper de Rijksweg over te steken”, aldus de heer de Vrugt.
Tamara gaat polsen of er op korte termijn een verkeerstelling plaats kan vinden. Een ander zorgelijk punt betreft het fietspad ter hoogte van de brug over de Bielheimerbeek. Daar is het voor fietsers zeer gevaarlijk. Er is geen afscheiding tussen de openbare weg en het fietspad. En er is amper sprake van niveauverschil. Zijn oplossing: Een stalen/houten vangrail tussen de weg en het fietspad. Als derde item bracht hij de te hoge snelheid van auto’s  ter hoogte van de Slakweg. Oplossing volgens de heer De Vrugt: Een rotonde, met tevens een afslag naar de ontsluitingsweg voor de nieuwe woonwijk “Augustinuspark”. De Dorpsraad zal deze punten via de mail onder de aandacht brengen van de betrokken ambtenaren.
Augustinusschool
Omdat Hans Dales ook cultuurhistorie in zijn portefeuille heeft informeert Ronald Leusink naar de status het torentje van de Augustinusschool (en de mozaïeken). De wethouder gaat kijken wat de cultuurhistorische waarde is. (Er is een onderzoek geweest). Ronald opperde nog om in het torentje een warmtepomp te plaatsen. Wordt vervolgd.
De Dag van de Ondernemer
Op 18 november wordt in de culturele zaal van De Pol de Dag van de Ondernemer gehouden. Wethouder Hans Dales zal de opening verrichten. Miranda wil samen met de andere organisatoren kijken of er dan initiatieven voor een (her)oprichting van de OFG ontplooid kunnen worden. De wethouder opteerde nog voor een samenwerking met het “Akkermansweide”. Miranda acht die kans vrij klein.
Leefbaarheid
De werkgroep Sinterklaas, o.l.v. M. Garritsen heeft de Pietenparty op 13 november geinitieerd. Dit jaar wordt dit onder de vlag van de Dorpsraad gehouden. Wellicht kan er in de toekomst een samenwerking met KiVaDa tot stand komen. De Gemeente heeft inmiddels een subsidie verstrekt.

Op 19 oktober j.l. heeft de kerngroep de Dorpendealplannen voorgelegd aan de Klankbordgroep. Op 7 november volgt een kerngroepbijeenkomst om een en ander af te ronden. Arno pleit voor extra aandacht voor een tweetal zaken. Die zullen maandag worden mee genomen.
 
Sluiting
Om 22.00 uur sloot Arno de vergadering.

  Reacties op dit bericht
0 Reacties | Dorpsraad Gaanderen 08/11/2022 om 17:21:43